Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder dossiernummer 80239048.

Artikel 1, Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten tussen, handelend onder de naam CuraRepair, hierna te noemen: “CuraRepair”, en de opdrachtgever, hierna te noemen: “opdrachtgever”.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CuraRepair, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden CuraRepair alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CuraRepair en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6. CuraRepair werkt niet naar de garantiebepalingen van de fabrikant van de door de opdrachtgever aangeboden apparaten.
7. Opdrachtgever is ten alle tijde verplicht aan te bieden apparaten via de website aan te melden en een ondertekend opdrachtformulier bij te sluiten. CuraRepair houdt zich het recht voor om niet aangemelde apparaten of apparaten waarbij het opdrachtformulier niet is ondertekend niet in behandeling te nemen. Niet aangemelde apparaten zijn niet verzekerd tegen diefstal, schade en vermissing.
8. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website van CuraRepair, advertenties of andere algemene reclame van CuraRepair en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

Artikel 2, Aanbiedingen en prijsopgaven
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij CuraRepair om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. De door CuraRepair gemaakte prijsopgaven zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. CuraRepair is slechts aan de prijsopgaven gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en prijsopgaven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, uitgesloten eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Levertijden in prijsopgaven van de CuraRepair zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CuraRepair daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CuraRepair anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht CuraRepair niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Indien de opdrachtgever in het aanmeldformulier aangeeft dat hij geen prijsopgave wilt ontvangen dan wordt het apparaat altijd gerepareerd zonder dat de opdrachtgever vooraf wordt geïnformeerd over de kosten.

Artikel 3, Uitvoering van de overeenkomst
1. CuraRepair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CuraRepair het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CuraRepair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CuraRepair worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CuraRepair zijn verstrekt, heeft CuraRepair het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. CuraRepair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CuraRepair is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CuraRepair kenbaar behoorde te zijn.
5. Opdrachtgever vrijwaart CuraRepair voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6. CuraRepair houdt zich het recht voor om apparaten waaraan werkzaamheden zijn verricht door derden niet in behandeling te nemen. Eventuele onderzoekskosten en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of behandelingskosten worden wel in rekening gebracht.

Artikel 4, Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CuraRepair zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CuraRepair de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CuraRepair daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal CuraRepair geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CuraRepair kunnen worden toegerekend.

Artikel 5, Levering
1. Levering geschiedt af bedrijfspand van CuraRepair of door transport van derden.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat CuraRepair deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CuraRepair gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Indien de zaken worden bezorgd is CuraRepair gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien CuraRepair gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan CuraRepair ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien CuraRepair een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de CuraRepair de opdrachtgever niet informeren.
7. CuraRepair is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CuraRepair is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6, Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien CuraRepair met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is CuraRepair niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. CuraRepair mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
3. De door CuraRepair gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, uitgesloten eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. CuraRepair behoudt zich te allen tijden het recht voor haar tarieven aan te passen.

Artikel 7, Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CuraRepair aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CuraRepair op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. CuraRepair heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CuraRepair kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CuraRepair kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8, Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door CuraRepair geleverde zaken blijven eigendom van CuraRepair totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met CuraRepair gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht CuraRepair zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door CuraRepair geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat CuraRepair zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CuraRepair of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CuraRepair zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9, Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan CuraRepair te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de CuraRepair op de wijze zoals door CuraRepair aangegeven.

Artikel 10, Garantie
1. CuraRepair garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. CuraRepair garandeert dat niet deugdelijk uitgevoerde reparaties binnen de garantietermijn van 3 maanden kosteloos worden hersteld, mits het gaat om hetzelfde probleem. Opdrachtgever krijgt dus geen garantie op het algemeen functioneren van het gerepareerde apparaat.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan CuraRepair.
4. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CuraRepair de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van CuraRepair, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan CuraRepair te retourneren en de eigendom aan CuraRepair te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CuraRepair, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de door CuraRepair verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
8. De gemaakte transportkosten zijn voor een garantieclaim niet op CuraRepair te verhalen.
9. CuraRepair werkt niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant van het desbetreffende apparaat dat de opdrachtgever ter reparatie aanbiedt.

Artikel 11, Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien CuraRepair hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12, Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft CuraRepair recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CuraRepair zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CuraRepair, zal CuraRepair in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CuraRepair extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13, Opschorting en ontbinding
1. CuraRepair is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. -na het sluiten van de overeenkomst CuraRepair ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is CuraRepair bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CuraRepair op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CuraRepair de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. CuraRepair behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14, Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien CuraRepair aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft CuraRepair het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15, Aansprakelijkheid
1. Indien CuraRepair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien CuraRepair aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.250.000. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CuraRepair in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CuraRepair aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CuraRepair toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. CuraRepair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. CuraRepair is nimmer aansprakelijk voor het wijzigen of verwijdering van persoonlijke data of instellingen in het ter reparatie aangeboden apparaat.
7. CuraRepair is niet verplicht ter reparatie aangeboden apparaten in dezelfde staat terug te geven.
8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CuraRepair of zijn ondergeschikten.

Artikel 16, Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart CuraRepair voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan CuraRepair informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17, Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18, Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CuraRepair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CuraRepair niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CuraRepair worden daaronder begrepen.
3. CuraRepair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CuraRepair zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel CuraRepair ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CuraRepair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19, Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CuraRepair gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CuraRepair zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CuraRepair niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20, Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met CuraRepair, medewerkers van CuraRepair of van ondernemingen waarop CuraRepair ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21, Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van CuraRepair is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CuraRepair het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen CuraRepair en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Contact

CuraRepair
Fraeylemaborg 17
8219 BJ Lelystad

06-30364240
06-30364240
info@curarepair.nl

Openingstijden

Maandag 12:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 16:00 - 21:00
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 16:00
Zaterdag 10:00 - 15:00
Zondag Gesloten

Meest voorkomende problemen bij iPhones

%

Scherm

%

Batterij

%

Dockconnector

%

Waterschade

Bent u benieuwd naar de kwaliteit schermen welke CuraRepair aanbied? klik dan hier.

Erg vriendelijk goed en snel geholpen, ontzettende goede kwaliteit.
m.c B.
m.c B.
Mijn zoon ging op de iPad staan waardoor deze een eigen wil kreeg. Ik ben eerst bij een andere winkel beland. Daar vertelde ze mij dat het scherm en de LCD vervangen moest worden, duur grapje. Ik heb daarna contact gehad met Mike. Deze heeft kosteloos mijn iPad onderzocht en kwam tot de conclusie dat alleen het scherm vervangen moest worden. Dit gedaan en de iPad werkt als nieuw.Bedankt Mike 👍🏼👍🏼
Grey Investments SL. I.
Grey Investments SL. I.
Mijn scherm van mijn iPhone 6S plus was gebarsten. Ik heb bij Mike een offerte aangevraagd voor het repareren van het scherm. Hij bood mij ook een refurbished iPhone 8 plus aan. Ik heb mijn 6S plus kunnen in ruilen en door wat bij te betalen heb ik een A kwaliteit 8plus voor terug gekregen. Super service!
Delano H.
Delano H.
Goede professionele service voor een leuke prijs. Zeker een aanrader!
Hans
Hans
Mijn scherm was gebarsten nadat hij van de bank gleed. Dit werd is zeer goed verholpen. Ze kwamen er ook achter dat er andere gebreken waren. Het geluid was slecht en microfoon werkte minder door de val. Bedankt voor de goede service. Ik kom graag bij jullie terug voor een reperatie aan mijn telefoon
karsten P.
karsten P.
Had mijn Iphone laten vallen, beeldscherm kapot. Kon dezelfde dag nog terecht en een paar uur later al gemaakt! Goede kwaliteit snelle service. En werd vriendelijk behandeld. Echt een aanrader!
Lisette van der E.
Lisette van der E.
Mijn iPhone had wat problemen met het geluid, waardoor ik ook niet meer kon bellen. Erg vervelend natuurlijk, want ik had hem nodig voor mijn werk. Gelukkig kon ik snel bij Curarepair terecht en was de telefoon snel weer gerepareerd! Top service!
Stan L.
Stan L.
Mijn iPhone ging niet meer aan en deed helemaal niets meer. Nadat Mike er naar gekeken had kwam hij erachter dat batterij defect was. Hij belde mij met de kosten voor het vervangen van de batterij. Ik hoefde alleen de kosten voor de reparatie te betalen en geen onderzoekskosten! Ik ben super blij want ik kon snel terecht!
Chanel van L.
Chanel van L.
Mijn iPhone was gevallen en deed niks meer. Meteen Cura Repair een berichtje gestuurd. Gelukkig kon het snel gerepareerd worden en ben ik nu weer blij met mijn nieuwe scherm. Super goede, professionele vriendelijke service en een leuke prijs. Echt een aanrader!!
Bodith L.
Bodith L.

Schadedekking met je eigen verzekering

iPhone kapot? Vaak wordt dit gedekt door je eigen inboedelverzekering. Hier heb je geen aparte toestelverzekering voor nodig. Niet zeker of je verzekerd bent? Neem contact op met CuraRepair!